Özel Öğrenci

Özel öğrenci: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olup, farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek isteyen veya özel durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle kayıtları kendi üniversitelerinde kalmak şartıyla farklı bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etme imkanı tanınan öğrenciyi ifade eder.


GELEN ÖZEL ÖĞRENCİ (Başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı iken özel öğrenci olarak üniversitemizden ders almak isteyen öğrenci)
- Öğrenci kayıtlı bulunduğu üniversitesine başvurur.
- Öğrencinin kayıtlı olduğu üniversite Senato veya ilgili kurul kararını resmi yazı ile üniversitemize gönderir. (En geç ilgili dönemde eğitim öğretimin başlamasından 1 gün önce bu yazının ulaşması gerekir)
- Üniversitenin talebi ilgili akademik birim Yönetim Kurulunca görüşülür.
- Yönetim Kurulu kararını içeren resmi yazı rektörlük tarafından ilgili üniversiteye bildirilir.
- Talep uygun görülmüş ise öğrenci, Öğrenci işleri daire başkanlığına gelerek özel öğrenci kaydını yaptırır.

GİDEN ÖZEL ÖĞRENCİ (Üniversitemiz öğrencisi iken başka bir yükseköğretim kurumundan özel öğrenci olarak ders almak isteyen öğrencimiz)
Öğrenci; mazereti ile ilgili belgeleri ve gitmek istediği üniversitede alacağı dersleri belirten Ders Alma Formunu dilekçesine ekleyerek kayıtlı olduğu bölüme başvurur. (En geç ilgili dönemde eğitim öğretimin başlamasından 15 gün öncesine kadar bu başvuruyu yapmış olması gerekir)
İlgili bölüm başvuruyu dekanlığa/müdürlüğe iletir.
İlgili Yönetim Kurulu talebi inceler ve karara bağlar.
Karar olumsuz ise bölüme ve öğrenciye bildirilir.
Karar olumlu ise; karşı üniversiteye iletilmek üzere karar ve ekleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı karar ve eklerini karşı üniversiteye resmi yazı ile iletir.
Karşı üniversitenin olumlu/olumsuz kararı ilgili akademik birime iletilir.
- Karar olumlu ise; öğrenci karşı üniversiteye giderek kayıt yaptırır.

* Özel öğrencilik imkânından bir program süresince en fazla iki(2) dönem yararlanılır. 
Bu süre, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 22 nci maddesi hükümlerine göre YÖK onayı ile uzatılabilir.3713 Sayılı Kanun'la Özel Ögrencilik 
http://ogr.gop.edu.tr Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı [Web Grubu], 2019© Tüm Hakları Saklıdır.